Közérdekű adatok

A tartalom feltöltés alatt!

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A GESZ hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 • Hivatalos név: Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
 • Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.
  • Telefon: 25/403-877
  • E-mail cím: dunaujvgesz@gmail.com
 • Honlap: dunaujvarosigesz.hu

Az intézmény telephelyei:

 • 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 7.
  • telefonszám: 25/551-466
  • e-mail cím: erdopark.gesz@gmail.com
 • 2400 Dunaújváros, Baracsi út 47/A.

2. A GESZ szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Igazgató:

Általános irányítási feladatok:

 • vezeti a költségvetési szervet, felelős a költségvetési szerv működéséért és gazdálkodásáért;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • a GESZ irányítása, munkájának megszervezése, tevékenységek ellenőrzése;
 • irányítja és felügyeli a GESZ vezetőinek, továbbá a közvetlen alárendeltségben lévők tevékenységét;
 • a GESZ Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési szabályzatának, azok módosításának képviselő-testületi döntésre történő előkészítése;
 • a GESZ ügyrendjének jóváhagyása;
 • a belső kontrollrendszer működtetése, ezen belül:
 • szabályzatok kiadása a GESZ saját szervezetére és a működési körébe vont intézmények működtetésére vonatkozóan,
 • a GESZ tekintetében az ellenőrzési nyomvonalak, a kockázatkezelési rendszer, a munkafolyamatba épített ellenőrzés, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és a függetlenség biztosítása;
 • kiadja a vezetők, továbbá közvetlen alárendeltségben lévő munkatársak munkaköri leírását;
 • a GESZ dolgozóinak alkalmazása során a munkaköri alkalmasság és iskolai, szakmai végzettség meglétének, az alkalmazási feltétel teljesítésének ellenőriztetése;
 • a dolgozók szakmai továbbképzésének biztosítása és szakképesítés megszerzésének elősegítése;
 • biztosítja a GESZ ellátási körébe tartozó intézmények zavartalan működésének feltételeit;
 • a GESZ épülete (helységei) és a kezelt vagyon őrzéséről és biztonságáról való gondoskodás.

Gazdálkodást érintő feladatok:

 • irányítja a GESZ munkavállalóinak munka- és bérügyeivel kapcsolatos létszám- és bérgazdálkodási feladatait;
 • gondoskodik az intézmény éves költségvetésének, valamint költségvetési beszámolójának elkészítéséről, egyeztetéséről, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról;
 • gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásáról, működéséhez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről;
 • folyamatosan betartja, ellenőrzi és ellenőrizteti a GESZ-ben és az intézményekben a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat, szabályzatokat;
 • biztosítja a gazdálkodás szabályszerűségét, betartja és betartatja a bizonylati- és okmányfegyelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat;
 • intézkedik az intézményi vagyon kezeléséről, az eszközök megőrzéséről és rendeltetésszerű működtetéséről, hasznosításáról;
 • biztosítja a betekintést az irányító szerv részére a GESZ vagyon- és pénzkezelésével kapcsolatos nyilvántartásokba;
 • gondoskodik a pályázati eljárások során nyert támogatások szabályszerű felhasználásáról és elszámolásáról.

 Gazdasági vezető

A gazdasági vezető kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása az igazgató hatáskörébe tartozik.

A gazdasági vezető az igazgató közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait. Hatáskörét a feladatkörének ellátása tekintetében a szolgálati út betartásával önállóan gyakorolja.

A gazdasági vezető a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese.

A gazdasági vezető feladatai:

 • a gazdasági jellegű tevékenység, a gazdasági egység közvetlen irányítása, gazdasági dolgozók szakmai munkájának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése;
 • a gazdasági egységben dolgozók munkaköri leírásainak elkészítése, folyamatos karbantartása;
 • javaslattétel az irányítása alá tartozó terület dolgozóinak felvételére, bérezésére, jutalmazására, felelősségre vonás elindítására;
 • az egység ellenőrzési nyomvonalainak kialakítása, folyamatos karbantartása;
 • a GESZ és a kapcsolt intézmények költségvetési tervezési feladatainak vezetése, tervezéshez szükséges gazdálkodási adatok begyűjtése;
 • a GESZ és a kapcsolt intézmények részére jóváhagyott költségvetés kezelése;
 • előirányzatok nyilvántartásának felügyelete;
 • a GESZ és a kapcsolt intézmények kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzése;
 • a GESZ és a kapcsolt intézmények előirányzat-módosítási igényeinek kidolgozása és az önkormányzat költségvetési rendelete szerinti jóváhagyásra történő előkészítése;
 • a számviteli rend kialakítása és a számviteli nyilvántartások vezetésének felügyelete;
 • biztosítja a GESZ és a kapcsolt intézményeknél lévő vagyon nyilvántartását;
 • részt vesz az önköltségszámítás, az általános költségek felosztási rendjének kialakításában;
 • a pénzügyi- és számviteli rend betartása és betartatása;
 • a pénzforgalom és likviditás folyamatos figyelemmel kísérése és a költségvetési keretek szerinti pénzeszközök megigénylésének biztosítása;
 • a gazdasági területet érintően az ügyfélforgalmi rend megszervezése és biztosítása;
 • a pénztár működtetése és kifizetéseinek ellenőrzése;
 • számlázás és bevételek nyilvántartásainak megszervezése, adózással összefüggő feladatok meghatározása az adótörvények előírásai szerint;
 • leltározások megszervezése és szabályok szerinti lebonyolítása, döntésre előkészítése, mérleg alátámasztását szolgáló leltározás megszervezése;
 • a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemtervet és likviditási ütemtervet készít;
 • bankszámla kezelés és nyilvántartási feladatok megszervezése;
 • pénzügyi információadás és annak folyamatos korszerűsítése;
 • pénzgazdálkodás szabályszerű működtetésének megszervezése;
 • pénzügyi és számviteli bizonylatok megőrzésének megszervezése;
 • havi, negyedévi, félévi és év végi beszámolók elkészítésének megszervezése;
 • céltámogatások pénzügyi teljesítésének elszámolása;
 • munkafolyamatba épített ellenőrzés megszervezése és folyamatos működtetése;
 • a GESZ-en belüli gazdálkodási feladatok koordinálása;
 • központi keretek és pályázati támogatások elkülönített nyilvántartásának és elszámolásának biztosítása és ellenőrzése;
 • a gazdálkodást érintő szabályzatok elkészítése, elkészíttetése;
 • részt vesz a GESZ éves kockázatfelmérésébe;
 • a gazdasági feladatok, folyamatok ellenőrzési nyomvonalainak kialakítása, folyamatos karbantartása, felülvizsgálata;
 • területét érintő kockázatok csökkentése érdekében intézkedéseket dolgoz ki, melyet az igazgató hagy jóvá;
 • következő évi kockázatfelmérést megelőzően beszámolót készít a tárgyévben megtett intézkedések hatásairól.

Élelmezés:

 • az élelmezésvezető feladatait a GESZ-hez tartozó közoktatási intézmények étkezéssel kapcsolatos feladatainak megszervezése, koordinálása,
 • figyelemmel kíséri a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jogszabályok változásait,
 • figyelemmel kíséri Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési díjról szóló rendeletek változásait,
 • tájékoztatja az étkezéssel foglalkozó kollégákat az őket érintő változásokról,
 • folyamatos kapcsolattartás az étkeztetést biztosító céggel,
 • kapcsolatot tart az étkezési program képviselőjével, és továbbítja felé a programmal kapcsolatban felmerült problémákat, kéréseket,
 • meghatározza az étkezési térítési díjak beszedésének időpontjait a közoktatási intézményekben,
 • megszervezi és kialakítja a beszedett díjak bankba történő elszállítását,
 • kialakítja az étkezési térítési díjak beszedésének, túlfizetések és hátralékok kezelésének módjait,
 • részt vesz a nyári napközis táborral kapcsolatos pályáztatási, kiválasztási folyamatában, a nyári napközis tábor lebonyolításában,
 • intézményenkénti nyilvántartást vezet a beszedett díjakról, a megrendelt adagszámokról, illetve a kedvezményes étkezőkről,
 • begyűjti és összesíti a térítési díjak befizetésével kapcsolatos adatokat, melynek eredményét meghatározott időre leadja a könyvelésre,
 • határidőre adatot szolgáltat a fenntartó kérésének megfelelően étkezéssel kapcsolatos témában,
 • biztosítja az analitikus nyilvántartás főkönyvi könyveléssel való egyezőségét,
 • felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel a szervezet vezetője megbízza,
 • részt vesz az önkormányzatok támogatásával kapcsolatos igények felméréséhez, módosításaihoz és elszámolásához kapcsolatos adatszolgáltatás pontos, határidőben történő elkészítésében.

Erdészet és parkfenntartás:

Az erdészeti és parkfenntartási vezető feladatai:

 • Erdő és parkterületek gondozása, fejlesztése, feladattervek készítése.
 • Erdő és parkterületek munkáinak tervezése, szervezése, irányítása.
 • Erdőműveléshez kapcsolódó feladatok ellátása, hatósági együttműködés.
 • Erdészeti feladatok ellátása, ellenőrzési, hatósági feladatok végzése.
 • Kapcsolódó köztisztasági feladatok ellátása.
 • Eszközök, gépek és berendezések üzemeltetési, karbantartási feladatai.
 • Munkaellátási, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása.
 • Vegyes közszolgáltatási, köztisztasági feladatok ellátása.
 • Feladatai közé tartozik Dunaújváros közigazgatási területén a terület-üzemeltetési feladatok körében ellátott alábbi tevékenységek szervezési, irányítási feladatainak ellátása:
 • erdőfenntartás, és erdészeti munkálatok végzése,
 • parkfenntartás, és közparkok zöldterületeinek fenntartása,
 • közterületi hulladékgyűjtő edények karbantartása,
 • közterületi műtárgyak és berendezések karbantartása,
 • közterületi játszóeszközök karbantartása,
 • városi kilátó karbantartása,
 • közterületi ünnepi zászlózás,
 • Molnár László emlékpark fenntartása,
 • védmű zöldterületeinek fenntartása,
 • egyéb önkormányzati zöld felületek karbantartása.

3. A GESZ vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

 • Igazgató: Farkasné Vörös Magdolna Mária
  • telefonszám: 25/403-877; +3620/215-6604
  • email cím: dunaujvgesz@gmail.com; dgeszigazgato@gmail.com
 • Gazdasági vezető: Hauzer Tamásné
  • telefonszám: 25/403-877
  • email cím: dunaujvgesz@gmail.com; gazdvez.dgesz@gmail.com
 • Gazdasági vezető helyettes: Virág Tímea
  • telefonszám: 25/403-877
  • email cím: dunaujvgesz@gmail.com; gazdvez.dgesz@gmail.com
 • Élelmezés vezető: Frigyer Frida
  • telefonszám: 25/401-813; 06-20/315-3743
  • email cím: dgeszelelmezes@gmail.com; dunaujvgesz@gmail.com
 • Erdészeti és parkfenntartási vezető: Mészáros László
  • telefonszám: 25/551-466; 06-20/364-0431
  • email cím: erdopark.gesz@gmail.com; meszaros.laszlo.gesz@gmail.com
 • Erdészeti és parkfenntartási vezető helyettes: Czeglédi Attila
  • telefonszám: 25/551-466; 06-20/215-1212
  • email cím: erdopark.gesz@gmail.com; czegledi.attila.gesz@gmail.com

4. A GESZ felügyeleti szervének az 1. pontban meghatározott adatai

 • Felügyeleti szerv hivatalos neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A felügyeleti szerv székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
  • Telefon: 25/544-100
  • E-mail cím: polgarmester@dunaujvaros.hu; jegyzo@dunaujvaros.hu
 • Honlap: dunaujvaros.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A GESZ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat, a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A feladatellátásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 • Törvények:
  – 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
  – 2011.évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról;
  – 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
  – az aktuális éves költségvetési törvényben és módosításaiban foglaltak;
  – 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről;
  – 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról;
  – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;
  – 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;
  – 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
  – 2000. évi C. törvény a számvitelről;
  – 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
  – 1990. évi C. törvény a helyi adókról;
  – 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
  – az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló egyes törvények érvényben lévő módosításai és mellékletei;
  – 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról;
  – 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről;
  – 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról;
  – 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;
  – 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről;
  – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  – 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól;
  – 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról;
  – 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;
  – 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.Kormányrendeletek:
  – 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről;
  – 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
  – 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
  – 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben;
  – 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél;
  – 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
  – 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról.
 • Rendeletek:
  • 15/2019. (XII.7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről;
  • 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról.
 • Önkormányzati normák:
  • az Önkormányzat költségvetési rendelete és azok módosításai;
  • Dunaújváros Megyei Jogú Város képviselő-testületének rendeletei az éves költségvetési gazdálkodási szabályokról, a mindenkor érvényes rendeletek a működés rendjéről;
  • Dunaújváros Megyei Jogú Város képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjról;
  • Dunaújváros Megyei Jogú Város képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete az önkormányzat vagyonáról.

SZMSZ

1. GESZ személyes adatok védelmének szabályzata

1. sz. mell. Adatvagyon leltlár területek 2. sz. mell. Adatvgagyon leltár minta  3. sz. mell. Adatkezelés ellenőrzési nyilvántartás  4. sz. mell. Adatvagyon leltltár tilalmak  5. sz. mell. Adatkezelési nyilvántartás  6. sz. mell. Az adatvédelmi tisztv. kijelölése 7. sz. mell. Biztonságkezelési eljárásrend 8. sz. melléklet Személyi biztonsági eljárásrend 9. sz. mell képzési eljárásrend 10. sz. mell Adatvédelmi hatásvizsgálat módszere  11. sz. mellékelt

 

III. Gazdálkodási adatok

A GESZ éves költségvetése, éves költségvetés beszámolója

Elemi költségvetés 2021. Elemi költségvetés 2020. Elemi költségvetés 2019.Elemi költségvetés 2018.  Elemi költségvetés 2017.  Elemi költségvetés 2016.  Elemi költségvetés 2015. Elemi költségvetés 2014. Elemi költségvetés 2013.

Éves költségvetési beszámoló 2023. Éves költségvetési beszámoló 2022. Éves költségvetési beszámoló 2021. Éves költségvetési beszámoló 2020. Éves költségvetési beszámoló 2019. Éves költségvetési beszámoló 2018. Éves költségvetési beszámoló 2017. Éves költségvetési beszámoló 2016. Éves költségvetési beszámoló 2015. Éves költségvetési beszámoló 2013.

 

A GESZ-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

(A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani)